ALGEMENE VOORWAARDEN – Party Service Aco-Events

info@aco-events.nl / www.aco-events.nl

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, buffet/BBQ exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

 

Artikel 2. Betaling

 1. Betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum of voor de afgesproken datum door Party Service Aco-Events te zijn ontvangen. Party Service Aco-Events mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 2. Bij opdrachten/overeenkomsten waarvan het factuur bedrag hoger is dan €1000,- euro ontvangt Party Service Aco-Events binnen 7 dagen na akkoord een aanbetaling van 50% van het factuur bedrag.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Huurder dient de gehuurde goederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco's, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Party Service Aco-Events. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
 2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode na aflevering aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen tot deze weer door Party Service Aco-Events zijn ingenomen of opgehaald.
 3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Service Aco-Events aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 6. Huurder is bekend met de werking van gehuurde apparaten, tapinstallaties en gebruiksinstructies van het gehuurde materiaal.
 7. Gehuurde materiaal dient droog in een afgesloten ruimte te worden opgeslagen.
 8. Huurder dienst zicht te legitimeren bij aflevering
 9. De pakbon/huurovereenkomst is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
 10. Transportmateriaal, spanbanden, rolcontainers, steekwagens, kratten en verpakkingen blijven eigendom van Party Service Aco-Events.

Artikel 4 – Tenten

 1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Party Service Aco-Events mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Party Service Aco-Events voor eventuele aanspraken van derden.
 2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder
 3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in of in dicht in de buurt van de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade/brand aan het tentzeil wordt toegebracht.
 4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
 5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Party Service Aco-Events hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Party Service Aco-Events een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
 6. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Party Service Aco-Events niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Party Service Aco-Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
 7. Party Service Aco-Events is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
 8. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
 9. De locatie moet vanaf ’s ochtends 09.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
 10. Party tenten zijn brandbaar en niet geschikt tegen zware weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of zware regenval.
 11. indien huurder zelf de tent op- en afbouwt is hij zelf aansprakelijk voor elke vorm van schade.

Artikel 5 – Schade en schadevergoeding

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Party Service Aco-Events.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk, kwaliteitsvermindering of het op welke wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Party Service Aco-Events worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Party Service Aco-Events is voor de huurder bindend.
 3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Party Service Aco-Events onmiddellijk op de hoogte te brengen
 4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Party Service Aco-Events te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Party Service Aco-Events aan huurder worden terugbetaald. Party Service Aco-Events is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
 5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
 6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Party Service Aco-Events dan wel aan de bevindingen van de door Party Service Aco-Events ingeschakelde expert. Indien Party Service Compleet de schade beneden de € 650,- begroot, zal de expertise door Party Service Aco-Events zelf worden verricht.
 7. Bij de gehuurde goederen zijn gebruiksinstructies bijgesloten. Bij schade door het niet opvolgen van deze instructies is de huurder aansprakelijk voor deze schade.

 

Artikel 6. Vergunningen

 1. Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Party Service Aco-Events blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Party Service Aco-Events in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
 2. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.
 3. Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur.
 4. 14 tot 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.
 5. Meer dan 14 dagen 25% .
 6. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk of per mail aan Party Service Aco-Events te geschieden. In sommige gevallen is er een coulance regeling van toepassing, wanneer word bepaald door Party Service Aco-Events. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven of mail door Party Service Aco-Events.

 

Artikel 8. Opgegeven aantallen

 1. De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Party Service Aco-events is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Party Service Aco-Events het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.
 2. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst 10% hoger liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Party Service Aco-Events het recht om de afgesproken prijs aan te passen en een naheffing factuur te sturen.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Party Service Aco-Events het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

- Stakingen.

- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

- Brand of ongevallen.

- Transportbelemmeringen.

- Iedere storing in de geregelde productie.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Party Service Aco-Events is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Party Service Aco-Events terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 25% van de overeengekomen prijs en Party Service Aco-Events nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 

 

 

Artikel 11. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

 1. Party Service Aco-Events behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.
 2. Party Service Aco-Events heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Party Service Aco-Events te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
 3. Party Service Aco-Events heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

 

Party Service Aco-Events

Bloemenhof 2, 4904CA te Oosterhout Nb, Nederland